Våra uppdragsgivare

Nedan följer en sammanställning av nuvarande och nyligen genomförda uppdrag.
 
 
Cykelfrämjandet

 

Cykelfrämjandet är en ideell folkrörelse med medlemmar över hela landet. Organisationen vill främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker och hållbar trafikmiljö i hela landet. Samarbetet omfattar stöd till organisationens publicitets- och påverkansarbete.
www.cykelframjandet.se

 


Emmaus Stockholm

 

Emmaus Stockholm är en ideell förening som arbetar för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Agenda PR bistår organisationen i dess påverkans- och opinionsbildningsarbete för att uppmärksamma och stoppa Marockos ockupation av Västsahara. Agenda PR har även varit på plats i Västsahara och i de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet och där tränat intresseorganisationer och befrielserörelse i kommunikationsarbete.
www.emmausstockholm.se


 

Finansförbundet

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen. Agenda PR har bistått förbundet med stöd att rusta sig bättre inför att möta medier och att kommunicera i händelse av kris. 
www.finansforbundet.se 
 

Hjälpmedelsinstitutet

 

Hjälpmedelsinstitutet var ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning (numer en del av Myndigheten för delaktighet). Samarbetet omfattade stöd i HIs arbete med omvärldsanalys, bland annat genom fokusgrupper.
www.hi.se

 

 

Hjärnkoll

 

Hjärnkoll är en regeringsinitierad kampanj som bedrevs av myndigheten Handisam tillsammans med nätverket NSPH (från och med 2015 är Hjärnkoll självständigt), med visionen att skapa ett samhälle där har samma rättigheter och möjligheter i olika sammanhang oavsett psykisk funktionsförmåga. Agenda PR är upphandlade av Handisam och bistår Hjärnkoll i det strategiska och operativa pr-arbetet. Agenda PR samarbetar med underleverantörerna Fock Strategi och Ideal Kommunikation.

www.hjarnkoll.se

 

HSO Stockholms stad

 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation för funktionshinderföreningar verksamma inom staden. Agenda PR har bistått organisationen med rådgivning inom politisk påverkan och kommunikation

www.hsostockholm.se

 

Jusek
 
Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Samarbetet omfattar stöd i förbundets kommunikationsarbete i allmänhet och med frågor som rör välbefinnande i arbetslivet i synnerhet. 
www.jusek.se


Konsumentföreningen Stockholm - Släng inte maten

Konsumentföreningen Stockholm är en del i den svenska konsumentkooperationen. Bland annat verkar organisationen för att dess medlemmar i sin konsumtion kan bidra till hållbar utveckling för människor och miljö. Agenda PR har bistått organistaionen med strategi och operativa delar i deras kampanj Släng inte maten och eventet #restfest.
www.konsumentforeningenstockholm.se
www.slangintematen.se 

 
Kulturmiljö Halland
 
Kulturmiljö Halland arbetar med kulturmiljövård och bidrar till att utveckla regionen genom att bistå myndigheter, kommuner och fastighetsägare med expertkunskaper inom arkeologisk utgrävning, restaurering och samhällsplanering. Verksamheten är en del av Stiftelsen Hallands länsmuéer. Samarbetet avser framtagande av handlingsplan för kommunikation.
www.kulturmiljohalland.se
 
 
Ledarna
 
Ledarna är den enda fackliga organisationen som arbetar bara för chefer. Organisationen har cirka 90.000 medlemmar och arbetar med att stärka den enskilde chefen och för chefer i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse. Agenda PR har bistått med stöd i framtagandet av branschrapporter. 
www.ledarna.se 
 
 

 

LO

 

LO är en landsomfattande federation av 14 fackförbund som sammantaget organiserar 1,5 miljoner arbetstagare. Samarbetet rör påverkan av arbetslöshetsförsäkringen, framför allt i samband med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
www.lo.se

 

 

LO- distriktet i Stockholms län

 

LO-distriktet i Stockholms län omfattar 25 förbundsavdelningar som i sin tur har ungefär 170.000 medlemmar. Distriktet arbetar utifrån medlemmarnas krav om ett bättre samhälle och lyfter de anställdas villkor både på och utanför jobbet. Agenda PR har bistått distriktet i genomförandet av en undersökning av kommuners rutiner för upphandling och inköp.

www.losthlm.se

 

 

Mentor
 
Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för ungdomar. Organisationen når flera tusen ungdomar varje år och arbetar också med att stötta och utbilda föräldrar. Mentor samarbetar också med skolor och företag. Samarbetet avser stöd i genomförande av undersökningar och extern kommunikation.
 
Myndigheten för delaktighet
 
Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Agenda PR har, bland annat i samarbete med Ideal kommunikation, bistått myndigheten med rådgivning kring kommunikation.
 
Mälardalsrådet


Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation. Rådets roll är att vara en storregional mötesplats för medlemmarna, kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. Rådet är också en plats för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Agenda PR har bistått Mälardalsrådet med kommunikationsstöd i frågor som rör högre utbildning, regionens kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor.
www.malardalsradet.se

 

 

Moderatorsuppdrag

 

Agenda PR anlitas flitigt för olika former av moderatorsuppdrag. Moderering av debatter och seminarier har bland annat skett för TCO, Mälardalsrådet, Universitets- och Högskolerådet, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms Akademiska Forum, Psoriasisförbundet, SFS, Global Rättvisa, Emmaus Stockholm, Sveriges Läkareförbund, Folkhälsoinstitutet och Fackförbundet ST. Ämnena har främst berört högre utbildning, forskning, internationella handels- och samarbetsavtal, bostadspolitik, sjukvård, internationella konflikter och arbetsmarknadsfrågor.


 

NSPH

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar-, och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Agenda PR har bistått dess projekt Din Rätt med stöd i projektets kommunikation kring diskriminering på grund av psykisk ohälsa.

www.nsph.se

 


Palmecentret


Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Palmecentret och dess medlemsorganisationer arbetar med över 375 solidaritetsprojekt i hela världen. På Västbanken samarbetar Palmecentret och dess medlemsorganisationer med lokala organisationer som arbetar med demokratiutveckling och olika samhällsproblem. Agenda PR har i samarbete med Palmecentret varit på Västbanken i Egypten samt i Turkiet och genomfört utbildningar i pr och opinionsbildning för Palmecentrets lokala samarbetsorganisationer.
www.palmecenter.se

 


Prevent


Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Agenda PR bistår organisationen med stöd i dess informationsarbete i arbetsmiljörelaterade frågor.
www.prevent.se

 


Psoriasisförbundet


Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Samarbetet omfattar stöd i organisationens kommunikations- och påverkansarbete kring behovet av att inom sjukvård och politik se psoriasis som en systemsjukdom. Med systemsjukdom menas att psoriasis kan påverka andra organ i kroppen och att det kan finnas kopplingar mellan psoriasis och mag- och tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.
www.psoriasisforbundet.se

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som arbetar för att utveckla sitt närområde. Organisationen ger stöd till de lokala grupperna och driver frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Samarbetet avser stöd kring undersökningar och kommunikation.
 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare skall får bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg. Agenda PR har, främst genom utbildningsinsatser, bistått organisationen i dess publicitets- och påverkansarbete för regionala medicinska centran med nationell samordning.
www.sallsyntadiagnoser.se
 
 
Statskontoret
 
Statskontoret är en myndighet som gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Rapporterna som Statskontoret tar fram används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet. Samarbetet avser genomförande av intervjuundersökning riktad till viktiga målgrupper.
www.statskontoret.se
 
Stena Renewable AB
 

Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt äga och förvalta produktiva vindkraftparker. Agenda PR har gett stöd till bolagets kommunikation om vindkraftens fördelar för miljön.
www.stenarenewable.se

 

Sveriges Förenade Studentkårer

 

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. Agenda PR har bistått SFS i arbetet med att påverka de delar som rör studenter i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  
www.sfs.se

  

Unizon
 
Unizon samlar över 130 kvinnorjourer, tjejjourer, och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Agenda PR har bistått organisationen med medieträningar och med att ta fram en årlig Kvinnofridsbarometer. 
www.unizon.se 

 

Universitetskanslersämbetet
 
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en myndighet med tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet. Agenda PR har bistått organisationen i att planera, genomföra och moderera konferenser och sektorsdialoger inom högre utbildning.
www.uka.se 
 

 

Vision
 
Vision är ett fackförbund med 185.000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Agenda PR har bistått organisationen i dess kommunikation och påverkan för att sätta tonen för framtidens arbetsliv.
www.vision.se 
 


                                                                   © 2015 Agenda PR

big